Lamborghini Huracán LP 610-4 t
19-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Không trình bày nhiều đi thẳng vào code luôn :3
Bảng điều khiển > Thiết kế > Cài đặt bố trí > Diễn đàn > Danh sách bố trí tin nhắn
{% set u=api.u.get(author_id) %}
{%set stt=_self.env.getGlobals()['stt']+1%}
{{_self.env.addGlobal('stt',stt)}}
{% set link_m=author|split('m=')[1]|split('"')[0] %}
{% set status=(date|date("YmdHis") - u.login|date("YmdHis") > 1200 ? 'offline' : 'on') %}
<div class="box_info_cmt" style="line-height:1.5"><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><img class="avatar" style="border:1px solid #D7EDFC" src="{{u.profilephotourl}}" width="60" height=60" alt="" />&#160;</td><td><b>{{u.nick}}</b><img src="http://nhanhnao.xyz/images/{{status}}.png" alt=""> <br /><img src="http://nhanhnao.xyz/images/lke.png" style="width:14px;height:14px;margin-bottom:-2px;"> <b>{{u.frm_posts}}</b>&#160;<img src="http://nhanhnao.xyz/images/cmt.png" style="width:14px;height:14px;margin-bottom:-2px"> <b>{{u.frm_topics}}</b><br /><img src="http://nhanhnao.xyz/images/star.png" style="width:18px;height:18px;margin-bottom:-3px"><b style="color:#cd853f;">{{(u.name ? u.name|striptags : 'Love.Wap.Mu')|raw}}</b></td></tr></table>
<div class="text_cmt">
<div style="margin-bottom:5px;color:#BBBBBB;"><i class="fa fa-clock-o"></i> {{message_date}}<div style="float:right;color:#BBBBBB">{% if stt==1 %}Top{% else %}#{{stt}}{% endif %}</div></div>
{{message}}
<br/><br/>
{% if edit_notice %}
<span class="gray"><small><i class="fa fa-pencil-square-o"></i> {{edit_notice}} lúc <i class="fa fa-calendar"></i> {{edit_date}}</small></span><br />
{% endif %}
{% if api.user_id %}<a href="/forums.php?id=quote&f={{api.r.get('f')}}&t={{api.r.get('t')}}&m={{link_m}}">Trích</a> {% if api.user_id==author_id %}- <a href="/forums.php?id=edit_msg&f={{api.r.get('f')}}&t={{api.r.get('t')}}&m={{link_m}}">Sửa</a>{% endif %}{% if api.u.get(api.user_id).level==127 %} - <a href="/forums.php?id=delete_msg&f={{api.r.get('f')}}&t={{api.r.get('t')}}&m={{link_m}}&act=del">Xóa</a>{% endif %}<br/>{% endif %}
</div></div>

Copy code

Code đã được cắt bỏ 1 số thứ nhưng vẫn tương đối giống bản gốc 80% ae ai thích thì dùng k dùng thì nó vẫn còn đấy :v
Chúc các bạn thành công
Nguồn: b0ysh0ck_hn
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->