'.$title.'
'; if(!isset($_POST['url']) ){ echo '
Link bài viết cần leech:


Lưu ý: Link phải có dạng https://vi.m.wikipedia.org/wiki/
Vd: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Fairy_Tail
'; } else { $url = $_POST['url']; $type = $_POST['type']; $ch = curl_init(); $ua = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36'; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $ua); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); $title = curl_exec($ch); $title = explode('',$title); $title = explode('',$title[1]); $title = explode('|', $title[0]); $title = trim($title[0]); //Get tiêu đề curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); $nd = curl_exec($ch); $nd = explode('
',$nd); $nd = explode('
',$nd[1]); $nd = strip_tags($nd[0], ''); $nd = html_entity_decode($nd, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $nd = str_replace(' ', ' ', $nd); $nd = str_replace(' ', ' ', $nd); $nd = str_replace(' ', ' ', $nd); $nd = preg_replace('##is','[img]$2[/img]', $nd); $nd = str_replace('(Ảnh minh họa)', '', $nd); if($title=='') { $title = "Lỗi Dữ Liệu"; $nd = $title; } echo '
Đã leech xong! Hãy Copy Và Đăng Lên Wap Nhé!
'; echo '
Tiêu Đề Bài Viết:

Nội Dung Bài Viết:
'; } echo 'Quay Lại
'; include '../../end.php'; ?>