Old school Easter eggs.
» » » [Share] Tool Leech ảnh đẹp tại OhDep.Net
Bạn phải để Bình luận
21-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Share CODE tool leech ảnh đẹp tại ohdep.net :D
Mình nhận viết tool leech free :) (ib tại đây - xtgem)
Làm Đc cái nào thì làm :D

Code tool leech ohdep.net:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tool Leech</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <link rel="shortcut icon" href="/img/icon/favicon.gif" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
<meta name="robots" content="noodp,index,follow" />
<meta name="author" content="LeYTi" />
<meta name="designer" content="LeYTi" />
<meta name="language" content="vietnamese" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="copyright" content="Copyright 2016" />
<meta name="country" content="Vietnam" />
<meta name="rating" content="general" />
<meta name="theme-color" content="#fff" />
<link rel="apple-touch-icon" href="/img/icon/favicon.gif" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="generator" content="Xtgem.Com" />
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
<meta name="content-type" content="Diễn đàn tổng hợp" />
<meta name="expires" content="never" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<metaproperty="fb:app_id"content="APP ID"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://vnmaster.yn.lt/css/android.css" media="all,handheld"/>
<link rel="stylesheet" href="http://fontawesome.io/assets/font-awesome/css/font-awesome.css" /></head>
<body>
<?php
session_start
();
$title 'Tool Leech Ảnh Girl Xinh Từ OhDep.Net';
$key $title;
$des $key;
include 
'../../head.php';
echo 
'<div class="panel panel-primary"><div class="phdr"><b>'.$title.'</b></div><div class="list1">';

if(!isset(
$_POST['url']) ){
echo 
'<div class="list-group-item"><form action="" method="post">
Link bài viết cần leech:<br/>
<input name="url" type="url" value="" focus="focus"/><br/>
<input type="submit" value="Leech"/></div>'
;
}
else {
$url $_POST['url'];
$type $_POST['type'];
$ch curl_init();
$ua 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36';
curl_setopt($chCURLOPT_USERAGENT$ua);
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT60);
curl_setopt($chCURLOPT_URL$url);
$title curl_exec($ch);
$title explode('<title>',$title);
$title explode('</title>',$title[1]);
$title explode('|'$title[0]);
$title trim($title[0]);
//Get tiêu đề
curl_setopt($chCURLOPT_URL$url);
$nd curl_exec($ch);
$nd explode('<div class="post_pcontent">',$nd);
$nd explode('</div>',$nd[1]);
$nd strip_tags($nd[0], '<img><strong><b>');
$nd html_entity_decode($ndENT_QUOTES'UTF-8');
$nd str_replace('

'
'
'
$nd);
$nd str_replace('


'
'
'
$nd);
$nd str_replace('
'
'
'
$nd);
$nd preg_replace('#<img(.*?)src="(.*?)"(.*?)>#is','[img]$2[/img]'$nd);
$nd str_replace('(Ảnh minh họa)'''$nd);
if(
$title=='') {
$title "Lỗi Dữ Liệu";
$nd $title;

echo 
'<div class="list-group-item"><font color="green">Đã leech xong! Hãy Copy Và Đăng Lên Wap Nhé!</font><br/>';
echo 
'<br/>
<b>Tiêu Đề Bài Viết</b>:<br/>
<textarea>'
.$title.'</textarea>
<br/>
<b>Nội Dung Bài Viết</b>:
<br/>
<textarea rows="7">'
.trim($nd).'</textarea></div>';
}
echo 
'<a class="list-group-item" href=""><b>Quay Lại</b></a></div></div>';
include 
'../../end.php';
?></body></HTML>

Copy code
Đã chỉnh sửa bởi: LeYTi
21-08-2016#
Cung bọ cạp Cung bọ cạp (Khách)
Level 0  Like 0
Xu 0  TN 0
NO GUILD

Gửi từ LeYTi:

Trích dẫn bình luận của LeYTi..!

Code cho vào host hay xtgem vâx
21-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Gửi từ Cung bọ cạp:

Trích dẫn bình luận của Cung bọ cạp..!

Host :D
Đã chỉnh sửa bởi: LeYTi
Tổng số 3 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->