Snack's 1967
» » » [Share] toàn bộ code wapka vizum full + style
Bạn phải để Bình luận
22-09-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Trước khi share yêu cầu anh em nên vào bằng PC chứ vào bằng Mobile die máy ráng chịu nhé :))
Đầu tiên là Style WAP xong đến Wap + Web cho anh em chọn lựa :)
Style sheet file
a:link, a:visited {
color : #2020ff;
text-decoration : none;}

a:hover {
color : #ff0000;
text-decoration : none;}

input3 {
background : #ffffff;
border : 1px solid #3b5998;
padding : 1px;
margin : 1px 1px 1px 2px;
color : #3b5998;
}
input3:hover {
background : #3b5998;
border : 1px solid #ffffff;
border-left : 1px solid #ffffff;
padding : 1px;
margin : 1px 1px 1px 2px;
color : #3b5998;
}
textarea3:hover {
color : #ff0000;
background : #ffffff;
border : 1px solid #a1c478;
padding : 1px;
margin : 1px 1px 1px 2px;
}
select {
background : #3b5998;
border : 1px solid #3b5998;
padding : 1px;
margin : 1px 1px 1px 3px;
color : #ffffff;
}
select:hover {
background : #325998;
border : 1px solid #3b5998;
border-left : 1px solid #bfbfbe;
padding : 1px;
margin : 1px 1px 1px 3px;
color : #ffffff;
}
button, submit {
background-color : #3b5998;
color : #000000;
}
body {
color : #000000;
font-size : 15px;
font-family : Tahoma;
margin: auto;
word-wrap: break-word;
padding: 0px;
border : 0px solid #e1e1e1;
max-width: 700px;
background-width: auto;
background-height: auto;
background-repeat : repeat-y;
background-position : center
top;
background-attachment : fixed;
}
form {
font-size : small;
margin : 0;
padding : 0;
}
h3 {
margin : 0;
padding : 0;
padding-bottom : 2px;
}
hr {
margin-top : 1px;
margin-bottom : 1px;
border-top : 1px solid #dedeff;
border-right-style : none;
border-right-width : 0;
border-bottom-style : none;
border-bottom-width : 0;
border-left-style : none;
border-left-width : 0;
}
p {
margin-top : 0px;
margin-bottom : 0px;
}
ul {
margin : 0;
padding-left : 20px;
}
.one { color:white; 
background-color: #5989aa; 
padding: 4px;}
.one1 { color:white; 
background-color: #5989aa; 
padding: 4px;}
.two, .twoo {
background-color: #dee5ff;
padding: 4px; 
color: #303030;
font-weight: bold;}
.twoo a{
color: #303030;}
.two1 {
background-color: #dee5ff;
padding: 4px;
color: #303030;}
.two2 {
background-color: #dee5ff;
padding: 4px;
color: #303030;}
.three {
background-color: #f9fcff;
padding-left: 8px;
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;}
.page1 {
color : #000000;
background-color : #f1f7f8;
border : 1px dotted;
margin-top : 4px;
padding : 0 2px;
}
.page {
color : #000000;
background-color : #f1f7f8;
border : 1px dotted;
margin-top : 4px;
padding : 0 2px;
}
.quote {
background-color:#99ff99;
margin: 2px;
font-family: 'Palatino Linotype', 'Book Antiqua', Palatino, serif;
padding: 5px;
font-style: italic;
font-size: 15px;
border:1px solid #3366cc;
-moz-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;
    -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;
    box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;
-moz-border-radius: 10px;
    -webkit-border-radius: 10px;
    border-radius: 10px; margin: 10px 0 10px 10px;}
.hid img{display:none}
.wcode{
 background-color: #e2e6e8;
 border: 1px solid #bbbbbb;
 margin: 2px;
 color: green;
 padding: 2px 4px 2px 4px;
}
.wcode input{width:50%; rows:5; font-size:13px;}

.topic{
border:1px solid #cdcdff;
padding:2px;background-color:#f1f7f8;
margin-top:2px;
margin-bottom:2px}
.toplink{
border-bottom:5px solid #5989aa;
font-weight:bold;
}
.toplink a{color:#404040;}
.style input{background-color:transparent;border:none}
.uplike input[type="submit"]{background-color:red;font-weight:bold;color:yellow;border:none;padding:5px;max-width:100%}
.uplike {background-color:red}
.ulike{
border:1px solid #cdcdff;
padding:2px;background-color:#f1f7f8;
margin-top:2px;
margin-bottom:2px}
.cb{border-top:1px solid #aaaaaa;margin-left:4px}
.cb:before{content:"√";margin-top:-2px;margin-left:-8px}
.trang{
border:1px solid #cdcdff;
background-color:#d1e7e8;}

Copy code

Login page
<br/><p>::notifications::<div class="two">ĐĂNG NHẬP UCP</div>
Tài khoản:<br/>
::login::<br/>
Mật khẩu:<br/>
::password::<br/>
::ver_code::<br/>
::autologin::<br/>
::submit::
<br/><br/>
::reg_link::<br/>
::lp_link::</p><br/>

Copy code


Registration page
<p>
<br/>::notifications::<div class="two">BẢN ĐĂNG KÍ</div>Tên tài khoản (3-15/a-z A-Z 0-9 -_):<br/>
::login::<br/>
Mật khẩu:<br/>
::password1::<br/>
Nhập lại mật khẩu:<br/>
::password2::<br/>
::email::
<br/><div class="two">Hồ sơ cá nhân</div>
::profile::
::lpsq::
::msgfa::
::captcha::
::submit::</p><br/>

Copy code


Style Popup
Ô 1
<div class="two">Danh sach</div>
::MESSAGES::
<center><a href="::URL_DELETEALL::">Xóa hết bookmark</a></center>

Copy code

Ô 2
<div class="topic" style="padding-left:5px">::txt:: [<a href="::url_remove::">X</a>]</div>
Copy code

Ô 3
<div class="topic" style="padding-left:5px">::txt:: [<a href="::url_remove::">X</a>]</div>
Copy code

Tạo các class để làm style messages
.Mot
border: 1px solid #cdcdff; padding: 2px; margin: 2px; align: left;
Copy code

.Hai
background-color: #dee5ff; padding: 4px; color: #303030; font-weight: bold;
Copy code

.Ba
color: #4f7076; background-color: #f1f7f8; border: 1px dotted; margin-top: 2px; padding: 2px;
Copy code


Styles for private messages
Main site
Mot Hai Ba Mot[/indent]
Messages list
[indent]NONE Hai Ba Mot

Copy code

New message
NONE Hai Mot Mot
Copy code

Message content
NONE Hai Ba Mot Mot
Copy code

Styles for content in forum/chat

MIF
<div class="page"><div class="two1"><table width="100%"><tr><td><img src="::url_profile_pic::" width="60px" height="60px"/></td><td style="float:left">::user:: [<b>::status::</b>]<br/>[<b><font color="#aaaaaa">::groups::</font></b>]<br/><a href="::url+vote::" style="color:red">Like</a>: ::vote-0::<br/><a href="::url_pm::">PM</a> | <a href="::url_quote::">Trích</a> | <a href="::url_spamreport::">Báo cáo</a></td></tr></table></div><small>::msg_id::</small><div style="float:right"><small>::date::</small></div><div style="padding:3px;padding-top:5px" name="dpro">::msg::</div><br/><small><font color="violet">::browser::</font></small><div style="float:right"><a href="::url+vote::" style="color:red">LIKE!</a></div><br/><div class="two1" name="dpro">::prvar-7::</div></div><script type="text/javascript">  var tkk='::vote-0::';if(tkk>0){document.write('<div style="padding-left:5px"><small>Có <b>::vote-0::</b> người thích điều này.!</small></div>');}</script></div>
Copy code

<script language="JavaScript">document.title="::THEME_NAME:: - "+document.title; </script>
<div class="wap">::NOTIFICATIONS::<div class="one" style="color:white;text-align:left" name="topic"><font color="red">Chủ đề:</font> <b><font size="4">::THEME_NAME::</font></b><div style="float:right" id="top"><a href="#bottom">▼</a></div></div><div name="info" align="right" style="margin-right:3px">virum</div><br/>::LISTER_TOP:: ::MESSAGES:: <div class="page" name="page">::LISTER_BOTTOM::</div><div style="float:right" id="bottom"><a href="#top">▲</a></div> <div class="two1" name="page">::REPLY_AREA::</div><hr class="wap"></hr><div class="topic" name="tags">Tag: <script language="javascript"> var th='::THEME_NAME::'; tags=th.split(" "); for (var i=0;i<tags.length;i++){document.write('<a href="http://google.com.vn/search?sitesearch=vizum.tk&q='+tags[i]+'">'+tags[i]+'</a>, ');}</script></div>

Copy code

User profile

Profile form (default):
- <b>Họ Tên:</b> ::var-1:: <br/> - <b>Sinh nhật:</b> ::var-2:: <br/> - <b>Giới tính:</b> ::var-3::<br/> - <b>SĐT:</b> ::var-4::<br/> - <b>Đến từ:</b> ::var-5::<br/> - <b>Giới thiệu:</b> ::var-6::<br/><br/><center class="page" style="padding:3px">::var-8::</center>
Copy code


Edit profile form
- <b>Họ Tên:</b> <br/>::var-1:: <br/> - <b>Sinh nhật:</b> <br/>::var-2:: <br/> - <b>Giới tính:</b> <br/>::var-3(NAM;NỮ;Thế giới thứ 3)::<br/> - <b>SĐT:</b> <br/>::var-4::<br/> - <b>Đến từ:</b> <br/>::var-5::<br/> - <b>Giới thiệu:</b> <br/>::var-6(area)::<br/> - <b>Chữ kí:</b> <br/>::var-7::
<div name="lastedit"><input type="hidden" name="pr_var[8]" value="lasttime"/></div>

Copy code


Edit profile form for moderators
<br/><div class="mod">::var-76(;'input, textarea, option, select{display:none}'>'Block comment')::</div><b>Lí do ban:</b> <br/>::var-10::
Copy code


Registration Profile form
- <b>Họ tên:</b> <br/>::var-1:: <br/> - <b>Sinh nhật (d/m/y):</b> <br/>::var-2:: <br/> - <b>Giới tính:</b> <br/>::var-3(NAM;NỮ;Thế giới thứ 3)::<br/> - <b>Đến từ:</b> <br/>::var-5::<br/> - <b>Giới thiệu:</b><br/>::var-6(area)::<br/>
Copy code


Profile constants
<center><b>::groups::</b></center><br/><b>Thành lập:</b> ::date_reg:: <br/> <b>Điểm:</b> ::log_count:: EXP <br/> <b>Bài viết:</b> <a href="::url_messages::">::msg_count::</a><br/> <b>Chủ đề:</b> <a href="::url_themes::">::theme_count::</a> <br/> <b>Lần cuối:</b> ::date_log::
Copy code


Own style of profile site
<p><div class="two" align="center">Thông tin tài khoản ::USER_NAME::</div><br/>::PHOTO::
</p><p><strong style="color:red">Tài khoản</strong><div style="padding-left:10px">
::PROFILE_CONS::</div>
<br/><strong style="color:red">Chủ sở hữu</strong><div style="padding-left:10px">
::PROFILE_FORM::
<br/>
::PROFILE_HTML::</div>
<br/>
::LINK_PM::<div name="url" style="display:none">@::URL_COMMENTS::@</div></p><br/><br/>

Copy code


Own style of edit profile site
::PHOTO::<br/>
::PHOTO_EDIT::
::AVATAR_EDIT::
::GROUP_EDIT::
::ICON_EDIT::
<div class="mod">::COLOR_EDIT::</div>
::PROFILE_FORM::
::HTML_EDIT::
::LOGINPIC_EDIT:: ::PROFILE_FORM_MOD::

Copy code

Site -1

All
<div class="one" align="center"><b>ViZum.Tk - Hỗ trợ làm wap bài bản</b></div>
Copy code

N
<div class="one" align="center" style="color:white"><a href=":url-site-2:" style="color:white">Khách</a> | <a href="registration_site.xhtml?do_id=0" style="color:white">Đăng kí</a> | <a href="login_site.xhtml?do_id=0" style="color:white">Đăng nhập</a></div>
Copy code

L
<div class="one" align="center" style="color:white"><a href=":url-usr-myprofile:" style="color:white">:user:</a> | <a href=":url-site-3:" style="color:white">Tìm</a> | <a href=":url-site-4:" style="color:white">Cá nhân</a></div>
Copy code


Site -2
All
<script type="text/javascript">
function quote(ten,ngoc){
var chu=ngoc;
chu=chu.replace(/\<div class="quote"\>(.+?)\<\/div\>/ig,'');
chu=chu.replace('<img src="','[img]');
chu=chu.replace('" alt="','[/img]');
chu=chu.replace('" />',' ');
chu=chu.replace(/&lt;/ig,'<');
chu=chu.replace(/<b>/ig,'[b]');
chu=chu.replace(/<br\/>/ig,'[br]');
chu=chu.replace(/<\/b\>/ig,'[\/b\]');
chu=chu.replace(/<u>/ig,'[u]');
chu=chu.replace(/<\/u\>/ig,'[\/u\]');
chu=chu.replace(/<marquee>/ig,'[marquee]');
chu=chu.replace(/<\/marquee\>/ig,'[\/marquee\]');
chu=chu.replace(/<blink>/ig,'[blink]');
chu=chu.replace(/<\/blink\>/ig,'[\/blink\]');
chu=chu.replace(/<i>/ig,'[i]');
chu=chu.replace(/<\/i\>/ig,'[\/i\]');
chu=chu.replace(/<big>/ig,'[big]');
chu=chu.replace(/<\/big\>/ig,'[\/big\]');
chu=chu.replace(/<small>/ig,'[small]');
chu=chu.replace(/<\/small\>/ig,'[\/small\]');
chu=chu.replace(/&gt;/ig,'>');
chu=chu.replace(/&quot;/ig,'"');
chu=chu.replace(/<a href="/ig,'[url=');
chu=chu.replace(/">/ig,']');
chu=chu.replace(/\<\/a\>/ig,'\[\/url\]');
var nnn="[quote="+ten+"]"+chu+"[/quote]";
document.getElementsByName("text")[0].value=nnn;
}
</script>

Copy code

All
<script language="javascript">
var msg=document.getElementsByName("dpro");
for(var i=0;i<msg.length;i++){
var txt=document.getElementsByName("dpro")[i].innerHTML;
txt=txt.replace(/\[img\](.+?)\[\/img\]/ig, "<a href='$1'><img src='$1' alt='Ảnh' style='max-width:100%'/></a>");
txt=txt.replace(/\[youtube=(.+?)\]/ig,'<div name="video"><embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="100%" height="500px" src="$1&vq=hd720"></embed></div>');
txt=txt.replace(/\[PHP\]/ig,'<pre width="100%"><code>');
txt=txt.replace(/\[\/PHP\]/ig, "</code></pre>");
txt=txt.replace(/\[center\](.+?)\[\/center\]/ig, '<div align="center">$1</div>');
txt=txt.replace(/\[right\](.+?)\[\/right\]/ig, '<div align="right">$1</div>');
txt=txt.replace(/\[email\](.+?)\[\/email\]/ig, '<a href="mailto:$1">$1</a>');
txt=txt.replace(/\[size=(.+?)\]/ig, "<font size='$1'>");
txt=txt.replace(/\[\/size\]/ig, "</font>");
txt=txt.replace(/\[quote=(.+?)\]/ig,'<div class="quote" name="dpro"><b style="color:red">Trích dẫn</b> <b>$1</b><br/>');
txt=txt.replace(/\[quote\]/ig,'<div class="quote" name="dpro">');
txt=txt.replace(/\[\/quote\]/ig, "</div>");
txt=txt.replace(/\[input=(.+?)\]/ig, "<input type='$1' size='20%' value='");
txt=txt.replace(/\[\/input\]/ig, "'></input>");
txt=txt.replace(/\[text\]/ig, "<textarea rows='5'>");
txt=txt.replace(/\[\/text\]/ig, "</textarea>");
txt=txt.replace(/\[form\]/ig, "<form method='get' action='site_0.xhtml'>");
txt=txt.replace(/\[\/form\]/ig, "</form>");
txt=txt.replace(/\[option\]/ig, "<option>");
txt=txt.replace(/\[\/option\]/ig, "</option>");
txt=txt.replace(/\[select\]/ig, "<select>");
txt=txt.replace(/\[\/select\]/ig, "</select>");
txt=txt.replace(/\[indent\]/ig, "<div style='padding-left:10px'>");
txt=txt.replace(/\[you\]/ig, ':user:');
txt=txt.replace(/\[\/indent\]/ig, "</div>");
txt=txt.replace(/\[xt\]/ig,'<span style="display:scroll;position:relative;top:-10px">');
txt=txt.replace(/\[xb\]/ig,'<span style="display:scroll;position:relative;bottom:-6px">');
txt=txt.replace(/\[\/x\]/ig, "</span>");
txt=txt.replace(/\[OL\]/ig,'<div id="mf_content" style="padding:0px 10px 0px"><ol>');
txt=txt.replace(/\[\/OL\]/ig, "</ol></div>");
txt=txt.replace(/\[LI\]/ig, "<li>");
txt=txt.replace(/\[\/LI\]/ig, "</li>");
txt=txt.replace(/\[xp\]/ig,'<div style="padding-top:8px;padding-bottom:8px"><hr style="border-top:1px solid #aaaaaa"/></div>');
txt=txt.replace(/\[cb\]/ig, '<span class="cb">');
txt=txt.replace(/\[\/cb\]/ig, '</span>');
txt=txt.replace(/forum3/ig, "forüm3");
txt=txt.replace(/\"5\">/ig,'"5">:get-msgg:');
txt=txt.replace(/maxlength/ig,'value=":get-title:" maxlength');
document.getElement

Copy code

Site -3

All
<br/><div style="display:none" name="profile"><script language="javascript">var msg=document.getElementsByName("url"); for(var i=0;i<msg.length;i++){ var oldtext=document.getElementsByName("url")[i].innerHTML; var newtext=oldtext.replace(/(^|[\n ])([\w]+?:\/\/[^ ,\"\n\r\t<]*)/ig,"$1$2"); newtext=newtext.replace(/@forum3_(.+?).xhtml\?s=(.+?)@/ig,"$1"); var url=':getid-url:'; if(url.match(/(get)/ig)) document.write(newtext); else document.write('<meta http-equiv="refresh" content="0;:getid-url:&get-id='+newtext+'"/>'); }</script><script language="javascript">var msg=document.getElementsByName("profile"); for(var i=0;i<msg.length;i++){ var oldtext=document.getElementsByName("profile")[i].innerHTML; var newtext=oldtext.replace(/(^|[\n ])([\w]+?:\/\/[^ ,\"\n\r\t<]*)/ig,"$1$2"); newtext=newtext.replace(/(.+?)/ig,""); document.getElementsByName("profile")[i].innerHTML=newtext; }</script></div>
Copy code


All
<div class="one" style="color:white"><table width="100%"><tr><td style="text-align:left" width="50%">© 2012 - 2013<br/><a href=":url-site-0:">ViZum</a></td><td style="text-align:right">Powered by<br/><a href="http://wapka.mobi">Wapka echoWAPKA</a></td></tr></table></div>
Copy code

Site 1 (Top forum)
All
<div class="one" align="center"><b>ViZum.Tk - Hỗ trợ làm wap bài bản</b></div>
Copy code


N
<div class="one" align="center" style="color:white"><a href=":url-site-2:" style="color:white">Khách</a> | <a href="registration_site.xhtml?do_id=0" style="color:white">Đăng kí</a> | <a href="login_site.xhtml?do_id=0" style="color:white">Đăng nhập</a></div><div class="top" style="padding-left:8px">» <a href=":url-site-0:">Trang chủ</a> » <a href="forum2_:getid-forum:.xhtml:admin-hash-amp:"><script language="javascript">document.write(document.title);</script></a></div>
Copy code


L
<div class="one" align="center" style="color:white"><a href=":url-usr-myprofile:" style="color:white">:user:</a> | <a href=":url-site-3:" style="color:white">Tìm</a> | <a href=":url-site-4:" style="color:white">Cá nhân</a></div><div class="top" style="padding-left:8px">» <a href=":url-site-0:">Trang chủ</a> » <a href="forum2_:getid-forum:.xhtml:admin-hash-amp:"><script language="javascript">document.write(document.title);</script></a> » <a href="forum2_add_:getid-forum:.xhtml:admin-hash-amp:">Tạo chủ đề</a></div>
Copy code

Site 2 (Khách)

All
<a href=":url-site-0:">Home</a><div class="two">For Guest!</div><div class="three">- Chào mừng bạn đã đến với Diễn đàn wapmaster của chúng tôi. Nơi giao lưu chia sẻ, hỏi đáp về lĩnh vực thiết kế wap/website. Hãy đăng kí ngay bây giờ để được sử dụng hết chức năng của diễn đàn, và  đừng quên lưu lại tên miền <b>ViZum.Tk</b> nhé! Xin cám ơn!</div>
Copy code


Site 3 (Tìm kiếm)
<a href=":url-site-0:">Home</a><div class="two">Tìm kiếm</div>Tìm kiếm những gì liên quan đến ViZum.Tk:<br/><br/>1. Google: <form method="GET" action="http://www.google.com/search"><input name="sitesearch" value="vizum.tk" type="hidden"><input type="text" name="q" size="15" maxlength="255" value="ViZum.Tk"/></input><input type="submit" value="Tìm kiếm"/></form>
Copy code


Site 4 (Cá nhân)
<a href=":url-site-0:">Home</a><div class="two">Menu Cá nhân</div>Chào mừng :user: đến với Menu cá nhân của bạn. Tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất về thông tin cá nhân của bạn.<br/><br/><center><a href="popup_0.xhtml:admin-hash-amp:"><b>BOOKMARK</b> :info-popup:<font color="red">+%n%</font>:: :/info:</a></center> <br/><a href=":url-usr-profile:">Sửa hồ sơ</a><br/><a href="messages_4.html:admin-hash-amp:">Tin nhắn riêng</a><br/><a href=":url-usr-set:">Cài đặt riêng</a><br/><a href=":url-usr-pass:">Đổi mật khẩu</a><br/><a href="unlogin_0.xhtml?do_id=0">Thoát [:user:]</a><br/><br/><div class="two">Lượt Like cuối</div><div class="two1">Từ <b>:user-prcom-name:</b></div><div class="topic">:user-prcom-text: [:user-prcom-date:]</div>
Copy code

Site 5 (Ai đang ở đâu)
<a href="#" onclick="history.back(1); return false;" style="color:red">HOME PAGE</a>:userstats:d=oa,o=t,a=Khách,l=15,s=:geti-siteid2(1): ::<div class="topic">%sn%. %lname% ( %ip%)<br/>Dùng: %browser%<br/>Quốc gia: %country1%<br/>Đang ở: <script language="javascript"> var br='%location%'; if(br.match(/(Chat|add chat)/ig)) document.write('<a href="site_0.xhtml">ViZum.Tk - Hỗ trợ làm wap bài bản</a>'); else document.write(br); </script></div>:: :/userstats:
Trang: :paging: n=:geti-siteid2(1):, u=site_5.%ext%?get-siteid2=%n%:admin-hash-amp: ::%prev%  %next% %n% . %n% . %n% . %n% ...%nlast% :/paging:

Copy code


Site 6 (Nhà giam)
<a href="#" onclick="history.back(1); return false;" style="color:red">HOME PAGE</a>:userstats:d=ru,o=dr,l=15,ws=2 3,s=:geti-siteid2(1): ::<div class="topic">%sn%. %lname% <small>(%prvar-10%)</small></div>:: :/userstats: Trang: :paging: n=:geti-siteid2(1):, u=site_6.%ext%?get-siteid2=%n%:admin-hash-amp: ::%prev% %next% %n% . %n% . %n% . %n% ...%nlast% :/paging:
Copy code

Site 7 (Thành viên)
<a href="#" onclick="history.back(1); return false;" style="color:red">HOME PAGE</a><br/><div align="center">Tìm kiếm thành viên:<br/><form method="get" action="site_7.xhtml:admin-hash-amp:"><input type="text" name="get-search" value=":get-search:"/>
<input type="submit"
value="Tìm kiếm"/></form>:userstats:d=ru,x=s::%lname%, :::get-search: :/userstats:</div>:userstats:d=ru,o=dr,l=20,s=:geti-siteid2(1): ::<div class="topic">%sn%. %lname% (%clogin% exp)</div>:: :/userstats:
Trang: :paging: n=:geti-siteid2(1):, u=site_7.%ext%?get-siteid2=%n%:admin-hash-amp: ::%prev%  %next% %n% . %n% . %n% . %n% ...%nlast% :/paging:

Copy code


Site 8 (Bottom forum)
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://yandex.st/highlightjs/7.0/styles/idea.min.css"/><script src="http://yandex.st/highlightjs/7.0/highlight.min.js"/><script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
<script language="javascript"> var u=':getid-url:'; if(u.match(/(get-tema)/ig)) document.write(); else document.write('<style>.formthank a, .dlike a{display:none} .formthank:before{content:"Liked";color:red}</style>'); </script>

Copy code

<span name="url" style="display:none">:getid-url:@@</span>
<script type="text/javascript"> var url=window.location.href; 
var themename=document.title;
var msg=document.getElementsByName("url");
for(var i=0;i<msg.length;i++){
 var oldtext=document.getElementsByName("url")[i].innerHTML;
newtext=oldtext.replace(/\/(.+?)tema=(.+?)@@/ig, ''+url+'?tema=$2&get-tema=$2&get-topic='+themename+'');
if(url.match(/(get-tema|forum2_:getid-forum:|forum_:getid-forum:|forum2_add)/ig)){document.write();} else document.write('<meta http-equiv="refresh" content="0;'+newtext+'"/>'); }
</script>

<script language="javascript">
var msg=document.getElementsByName("dpro");
for(var i=0;i<msg.length;i++){
var txt=document.getElementsByName("dpro")[i].innerHTML;
txt=txt.replace(/\[quote\]/ig, "<div class='quote'>");
txt=txt.replace(/\[\/quote\]/ig, "</div>");
txt=txt.replace(/\[quote=(.+?)\]/ig, "<div class='quote' name='dpro'><b style='color:red'>Trích dẫn</b> <b>$1</b><br/>");
document.getElementsByName("dpro")[i].innerHTML=txt;
}
</script>

Copy code

<script language="javascript">
var msg=document.getElementsByName("dpro");
for(var i=0;i<msg.length;i++){
var oldtext=document.getElementsByName("dpro")[i].innerHTML;
var newtext=oldtext.replace(/(^|[\n ])([\w]+?:\/\/[^ ,\"\n\r\t<]*)/ig, "$1<a href='$2'>$2</a>");
newtext=newtext.replace(/\[img\](.+?)\[\/img\]/ig, "<a href='$1'><img src='$1' alt='Ảnh' style='max-width:100%'/></a>"); newtext=newtext.replace(/themeid/ig, ":getid-forum:"); newtext=newtext.replace(/themename/ig, ":get-topic:"); newtext=newtext.replace(/temaid/ig, ":get-tema:"); newtext=newtext.replace(/onlinecount/ig, "Có :userstats:d=oa,o=n,l=0,wl=f:getid-forum: ::%lname%::, :/userstats: người đang xem chủ đề."); document.getElementsByName("dpro")[i].innerHTML=newtext;
}
</script>

<script language="javascript">
var msg=document.getElementsByName("dpro");
for(var i=0;i<msg.length;i++){
var txt=document.getElementsByName("dpro")[i].innerHTML;
txt=txt.replace(/\[youtube=(.+?)\]/ig, "<div name='video'><embed type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' width='100%' height='500px' src='$1&vq=hd720'/></div>");
txt=txt.replace(/\[PHP\]/ig,'<pre width="100%"><code>');
txt=txt.replace(/\[\/PHP\]/ig, "</code></pre>");
txt=txt.replace(/\[center\](.+?)\[\/center\]/ig, '<div align="center">$1</div>');
txt=txt.replace(/\[right\](.+?)\[\/right\]/ig, '<div align="right">$1</div>');
txt=txt.replace(/\[email\](.+?)\[\/email\]/ig, '<a href="mailto:$1">$1</a>');
txt=txt.replace(/\[size=(.+?)\]/ig, "<font size='$1'>");
txt=txt.replace(/\[\/size\]/ig, "</font>");
txt=txt.replace(/\[input=(.+?)\]/ig, "<input type='$1' size='20%' value='");
txt=txt.replace(/\[\/input\]/ig, "'></input>");
txt=txt.replace(/\[text\]/ig, "<textarea rows='5'>");
txt=txt.replace(/\[\/text\]/ig, "</textarea>");
txt=txt.replace(/\[form\]/ig, "<form method='get' action='site_0.xhtml'>");
txt=txt.replace(/\[\/form\]/ig, "</form>");
txt=txt.replace(/\[option\]/ig, "<option>");
txt=txt.replace(/\[\/option\]/ig, "</option>");
txt=txt.replace(/\[select\]/ig, "<select>");
txt=txt.replace(/\[\/select\]/ig, "</select>");
txt=txt.replace(/\[indent\]/ig, "<div style='padding-left:10px'>");
txt=txt.replace(/\[you\]/ig, ':user:');
txt=txt.replace(/\[\/indent\]/ig, "</div>");
txt=txt.replace(/\[xt\]/ig,'<span style="display:scroll;position:relative;top:-10px">');
txt=txt.replace(/\[xb\]/ig,'<span style="display:scroll;position:relati

Copy code

Nguồn: ViZum
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->