Polaroid
» » » [Share] JS Tạo nút Go TOP - Bottom ở góc dưới, bên phải trang wap
Bạn phải để Bình luận
23-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Hướng dẫn tạo nút Go Top - Bottom ở góc dưới, bên phải bằng Javascript. Copy code này, cho vào 1 file .js rồi up lên web của bạn.

var vtlai_dy=350; 
var vtlai_dtime=4; 

function vtlai_gettop() 

try{ 
if(window.pageYOffset!=undefined) 
return window.pageYOffset; 
return window.document.body.scrollTop; 
}catch(err) 

try{ 
return window.document.body.scrollTop; 
}catch(err2) 

return 0; 
function vtlai_croll_top() 


var vtlai_body_obj=window.document.body; 
var vtlai_cur_stop=vtlai_gettop(); 
window.scrollBy (0,-vtlai_dy); 
var vtlai_new_stop=vtlai_gettop(); 
if(vtlai_cur_stop>vtlai_new_stop) 
setTimeout("vtlai_croll_top()",vtlai_dtime); 
else 
document.getElementById("vtlai_scroll_down_img").style.display="block"; 
return false; 


function vtlai_croll_down() 

var vtlai_body_obj=window.document.body; 
var vtlai_cur_stop=vtlai_gettop(); 
window.scrollBy (0,vtlai_dy); 
var vtlai_new_stop=vtlai_gettop(); 
if(vtlai_cur_stop<vtlai_new_stop) 
setTimeout("vtlai_croll_down()",vtlai_dtime); 
else 
document.getElementById("vtlai_scroll_down_img").style.display="none"; 
return false; 


function vtlai_display_scroll_btn() 

var vtlai_body=window.document.body; 
var vtlai_height=vtlai_body.scrollHeight; 
var vtlai_top=vtlai_gettop(); 
//document.getElementById("scroll").innerHTML=vtlai_top "/" vtlai_height; 
if(vtlai_top==0) 
document.getElementById("vtlai_scroll_up_img").style.display="none"; 
else 
document.getElementById("vtlai_scroll_up_img").style.display="block"; 
/* 
if(vtlai_top>=vtlai_height-vtlai_body.clientHeight) 
document.getElementById("vtlai_scroll_down_img").style.display="none"; 
else 
document.getElementById("vtlai_scroll_down_img").style.display="block"; 
*/ 

setInterval("vtlai_display_scroll_btn()",100); 
document.write('<div style="position: fixed; filter: alpha(opacity=40); opacity:0.4; width: 40px; right: 5px; bottom: 35px; -moz-transition: 0.5s ease-in; -webkit-transition: 0.5s ease-in; -o-transition: 0.5s ease-in; transition: 0.5s ease-in;" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"onmouseout="this.style.opacity=0.4;this.filters.alpha.opacity=40"><a href="#" onclick="return vtlai_croll_top()"><img border="0" id="vtlai_scroll_up_img" src=" http://i41.servimg.com/u/f41/16/91/68/14/top10.png&quot;&gt;&lt;/a&gt; <br /><br /> <a href="#" onclick="return vtlai_croll_down()"><img border="0" id="vtlai_scroll_down_img" src=" http://i41.servimg.com/u/f41/16/91/68/14/buttom10.png&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&#039;);

Copy code


Thêm đoạn code hiển thị này vào bất cứ đâu trong web của bạn:
<script language="javascript" type="text/javascript" src="link tới file .js"></script>
Copy code
Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->