XtGem Forum catalog
» » » Share Code Get Link Max BW onbox
Bạn phải để Bình luận
20-08-2016#
admin offline * MinhNP (Mod)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Tạo 1 file.php dán code dưới vào hoặc tải file đính kèm up lên host upzip chạy link và hưởng thành quả thui! :D
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
<title>phimbw.xtgem.com xem phim max băng thông</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
/* if(!isset($_POST['token']) && !isset($_SESSION['token'])){ 
$_SESSION['token'] = md5(uniqid(rand(), true)); 

*/ 
?> 
<div class="container"> 
<form class="bs-example form-horizontal" method = "POST" style = "padding-top: 40px;"> 
<div class="form-group"> 
<label class="col-lg-2 control-label">link của Video</label> 
<div class="col-lg-10"> 
<textarea type="text" class="form-control" name="video" placeholder="nhập link video vào đây"></textarea> 
Chú ý nếu bạn Get nhiều video cùng một lúc thì hãy sắp xếp link đúng theo thứ tự. Và mỗi link cách nhau bới dấu "," 
</div> 
</div> 
<div class="form-group"> 
<div class="col-lg-10 col-lg-offset-2"> 
<button type="submit" class="btn btn-primary">Grab</button> 
</div> 
</div> 
</form> 
<div class="col-lg-10 col-lg-offset-2"> 
<?php 
function onbox($url

$ch = @curl_init(); 
curl_setopt($chCURLOPT_URL$url); 
$head[] = "Connection: keep-alive"
$head[] = "Keep-Alive: 300"
$head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"
$head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5"
curl_setopt($chCURLOPT_USERAGENT'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36'); 
curl_setopt($chCURLOPT_HTTPHEADER$head); 
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1); 
curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYHOSTFALSE); 
curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYPEERFALSE); 
curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT60); 
curl_setopt($chCURLOPT_CONNECTTIMEOUT60); 
curl_setopt($chCURLOPT_FOLLOWLOCATIONTRUE); 
curl_setopt($chCURLOPT_HTTPHEADER, array( 
'Expect:' 
)); 
$page curl_exec($ch); 
curl_close($ch); 
return 
$page

if(isset(
$_POST)){ 
$urls explode(",",$_POST['video']); 
$count count($urls); 
if(
$urls['0'] == NULL){$count 0;} 
if(
$count != ){ 
foreach(
$urls as $url){ 
$stringonbox(trim($url)); 
preg_match("#<iframe.*src='(.*)'.*>#imsU"$string$onbox); 
$string2 onbox($onbox[1]); 
preg_match("#file: '(.*)'#imsU"$string2$link_video); 
$link_video str_replace("8080""8181"$link_video); 
$link_video str_replace("203.190.170.158""203.190.170.44"$link_video); 
$link_video str_replace("203.190.170.159""203.190.170.45"$link_video); 
echo 
$link_video[1]."<br />"
?> 
</div></div></div> 
</body> 
</html>

Copy code

Source: Quyền Sếc
Bạn phải Đăng nhập để Tải những tập tin này!
20-08-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

Demo :v
Tổng số 2 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->