Polaroid
» » » [Share] Code game Nông trại Farm giống Avatar cho Wapego
Bạn phải để Bình luận
18-09-2016#
admin offline * LeYTi (Sáng Lập!)
Level MAX  Like 0
Xu 0  TN 0
VnMaster

code này của bac mrken mình chỉ mod giống trên avatar và thêm cây trồng

tạo 1 shoutbox trong ttnd
ô1
{% if message_list==" or message_list==null %}<br>
{%if api.user_id==api.r.get('uid')%}
  <img src=http://chimbuom.us/files/885341/muadat.png"/>
  {% if api.r.get("uid")==api.user_id %}
    <br/><form action=main.php?id=ch_topic_h&uid=22004&uuid=[user_id]&back_url=%2Fuser_info.php%3Fuid%3D[user_id]%26view%3Dcharacter" style=display:inline" method=post"><input type=hidden" name=text" value=bare_land"/><small><input type=submit" class=nobutton" value=Mua" style=background:none;border:none;margin:0;padding:0;box-shadow:none;text-shadow:none;cursor:pointer;color:#ffcc33"/></form></small>{% endif %}
  {%endif%}
{%else%}
  {{message_list}}
{%endif%}

Copy code


ô2
{# Tính thời gian trồng cây #}
{% set time,date=message_date|split(" ")[1],message_date|split(" ")[0] %}
{% set s,m,h,d,mo,y=time|split(":")[2],time|split(":")[1],time|split(":")[0],date|split("-")[2],date|split("-")[1],date|split("-")[0] %}
{% set htg=post.published_at|date_modify("- "~y~" years - "~(mo-1)~" months - "~(d-1)~" days - "~h~" hours - "~m~" minutes - "~s~" seconds")|date("H:i:s d/m/Y") %}
{% set atime,adate=htg|split(" ")[0],htg|split(" ")[1] %}
{% set as,am,ah,ad,amo,ay=atime|split(":")[2],atime|split(":")[1],atime|split(":")[0],adate|split("/")[0],adate|split("/")[1],adate|split("/")[2] %}
{% if ad < 2 and amo < 2 and ay < 1 %}
 {% set ktg = as+am*60+ah*3600 %}
 {% set tl=10800-ktg %}
{% else %}
 {% set ktg = 999999 %}
{% endif %}
{# Ô đất trống #}
{% if message==bare_land" %}
  {% if api.r.get("uid")==api.user_id %}{# chính chủ #}
    <a href=/main.php?f=120121831&farm_id=22004&p=1" title=Trồng cây">
      <img src=/files/885341/{{message}}.png" alt=Ô 1"/>
    </a><br/>{% if api.r.get("farm_id")==22004"%}{%else%} {%endif%}
  {%else%} {# Khách cmnr #}
    <img src=http://chimbuom.us/files/885341/{{message}}.png" alt=Ô 1"/>
  {%endif%}
{% endif %}
{# Hiện ô đất, tên cây #}
{% if ktg < 10800 and message!=bare_land" %}
{% if message==lua" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/lua.jpg"/>{% endif %}
{% if message==hoa" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/hoachua.jpg"/>{% endif %}
{% if message==khom" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/khomchua.jpg"/>{% endif %}
{% if message==carot" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/carotchua.jpg"/> {% endif %}
{% if message==tomato" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/1-uong.png"/>{% endif %}

{% if message==thanhlong" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/thanhlongchua.png"/>{% endif %}
{% if message==dualeo" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/dualeochua.png"/>{% endif %}
{% if message==bap" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/bapchua.png"/>{% endif %}
{% if message==catim" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/catimchua.png"/> {% endif %}
{% if message==xoai" %}<img src=http://chimbuom.us/files/885341/xoaichua.png"/>{% endif %}
{# Thời gian còn lại #}
{% autoescape false %}{{ '<br/><small>[<font color=yellow">'~(tl//3600)~'h'~((tl-(tl//3600)*3600)//60)~'</font>]</small>'}} {% endautoescape %}
{% endif %}
{# Thu hoạch #}
{% if (message==khom" or message==lua" or message==hoa" or message==carot" or message==tomato" or message==thanhlong" or message==dualeo" or message==bap" or message==catim" or message==xoai") and (ktg >= 10800) and (ktg < 21600) %}
  {% if api.r.get("uid")==api.user_id %}{# Chính cmn chủ #}
    <form action=main.php?id=ch_topic_h&uid=22004&uuid=[user_id]&back_url=%2Fmain.php%3Ff%3D120121836" style=display:inline" method=post">
      <input type=hidden" name=text" value=bare_land"/>
      <input type=image" src=http://chimbuom.us/files/885341/{{message}}.png" alt=Thu" class=left4">
</form><br/>
  {%else%} {# Khách cmn rồi #}
<img src=http://chimbuom.us/files/885341/{{message}}.png" alt=Thu" width=32" height=32"/><br/>
  {%endif%}
{%endif%}
{# Cây chết :v #}
{%if ktg > 21600 and message!=bare_land" %}
{% if api.r.get("uid")==api.user_id %}{# Chính cmn chủ #}
<a href=/main.php?f=120121831&farm_id=22004&p=1" title=Trồng cây">
<br>  <img src=http://isharecode.wapego.net/files/154586/eggplant.png" width=20" height=20">
</a>
{%else%}{# Khách #}<br><img src=http://isharecode.wapego.net/files/154586/eggplant.png" width=20" height=20">
{%endif%}<br><small>[<font color=ffcc00">chết</font>]</small>
{% endif %}

Copy code


tạo tập tin: mua cây

thêm code này vào
<form action=main.php?id=ch_topic_h&uid={{api.r.get("farm_id")}}&uuid=[user_id]&back_url=%2Fuser_info.php%3Fuid%3D[user_id]%26view%3Dcharacter" method=post"><input type=radio" name=text" value=thanhlong"/> Thanh long <img src=http://chimbuom.us/files/885341/iconthanhlong.gif">
<br/><input type=radio" name=text" value=dualeo"/> Dưa leo <img src=http://chimbuom.us/files/885341/icondualeo.gif">
<br/><input type=radio" name=text" value=bap"/> Bắp <img src=http://chimbuom.us/files/885341/iconbap.gif">
<br/><input type=radio" name=text" value=catim"/> Cà tím <img src=http://chimbuom.us/files/885341/iconcatim.gif">
<br/>
<input type=radio" name=text" value=xoai"/> Xoài <img src=http://chimbuom.us/files/885341/iconxoai.gif"><br><input type=radio" name=text" value=hoa"/> Hoa tulip<img src=http://chimbuom.us/files/885341/iconhoa.jpg">
<br/><input type=radio" name=text" value=carot"/> Cà rót <img src=http://chimbuom.us/files/885341/iconcarot.jpg">
<br/><input type=radio" name=text" value=lua"/> Lúa <img src=http://chimbuom.us/files/885341/iconlua.jpg">
<br/><input type=radio" name=text" value=khom"/> Khớm <img src=http://chimbuom.us/files/885341/iconkhom.jpg">
<br/>
<input type=radio" name=text" value=tomato"/>Cà chua <img src=http://chimbuom.us/files/885341/1.png">
<br/><input type=submit" value=Trồng"/></form>

Copy code


tạo thêm tập tin: thu hoạch
thêm phần thưởng khối
<span>%points%<span>
<style type=text/css">body{display:none!important}</style>
<script type=text/javascript">window.location.replace("http://chimbuom.us/user_info.php?uid=[user_id]&view=character&farm_id=22003");</script>
<meta http-equiv=refresh" content=0,url=http://chimbuom.us/user_info.php?uid=[user_id]&view=character&farm_id=22003"/>

Copy code


tìm 22004 thay thành uid shoutbox trong ttnd, 120121831 thay uid trang mua cây, 120121836 thay thành uid trang thu hoạch

demo ảnh

[Share] Code game Nông trại Farm giống Avatar cho Wapego
[Mở ảnh]giống cây

[Share] Code game Nông trại Farm giống Avatar cho Wapego
[Mở ảnh]

Tổng số 1 bình luận
Chia sẻ bài viết: Sắp xếp:
Liên kết:
BBcode:
Tìm kiếm
Online
» Có 0 thành viên1 khách đang trực tuyến.
Stats
TOP
Facebook - Thanks to XTgem™ Sitemap - Nội quy
© 2015-2017 VnMaster.Yn.Lt
-->