Font Awesome Icons - v4.6.3 | VnMaster.Yn.Lt
Polly po-cket
Trang chủ »

Danh sách Icons của Font Awesome

Copy code này và dán vào wap/web của bạn:
Sử dụng icon với cú pháp (thẻ):
Thay thế TênIcon thành một trong những cái tên được liệt kê sau đây:
        

Đã hoàn thành 634 icon trong Font Awesome 4.6.3

    

30 icons mới trong phiên bản 4.6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Các icon ứng dụng Web

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Các icons Accessibilit

                                                                                                                                                                                                            

Các icons bàn tay

                                                                                                                                                                                      

Các icons Liên quan đến phương tiện đi lại:

                                                                                                                                                                                                                 

Các icons Gender

                                                                                                                                                                     

Các icon Liên quan đến thư mục - tập tin

                                                                                                                                                                                                                 

Các icons Liên quan đến cài đặt

                                                                  

Các icons liên quan đến điều khiển

                                                                                                                    

Các icons liên quan đến giao dịch:

                                                                                                                                     

Các icon kiểu thống kê

                                                        

Các icons thuộc đơn vị tiền tệ

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   
 

Các icon chỉnh sửa Văn bản

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Các icons điều - trỏ - chỉ hướng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Các icons người dùng Video

                                                                                                                                                                                                                                        

Các icons thuộc Brand

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Các icons Liên quan đến cấp cứu

                                                                                                                                               
Tags:
SiteMapThanks to XTgem™
VnMaster.Yn.Lt Thiết kế: LeYTi